รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


studentlove

studentlove โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2565, 08:27

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

worasit 18 พ.ค. 2565, 10:26

ไม่มีสัญญาณไฟฟ้า เข้าตัวกระจายสัญญาณ interney ตรวจสอบพบว่า เครื่องสำรองไฟ (ups) ชำรุด ได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่ ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว