ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1 ฝ่ายการเงิน27 พ.ค. 2565, 09:39
2บ้านพัก26 พ.ค. 2565, 09:20
3ฝ่ายเลขานุการ23 พ.ค. 2565, 10:40
4บ้านพักบุคลากร ซอย 3 20 พ.ค. 2565, 14:33
5คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:31
6คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:30
7บ้านพักอาจารย์และบุคลากรซอย 3 หลังสุดท้าย19 พ.ค. 2565, 17:28
8หอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา19 พ.ค. 2565, 14:10
9วิทยาศาสตร์สุขภาพ18 พ.ค. 2565, 08:27