ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1คณะพยาบาลศาสตร์/กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/450827 มิ.ย. 2565, 10:44
2คณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้องคณบดี27 มิ.ย. 2565, 09:08
3สำนักวิชการและประมวลผล27 มิ.ย. 2565, 09:05
4อาคารดนตรีหลังเดิม 21 มิ.ย. 2565, 09:10
5ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต6 มิ.ย. 2565, 10:35
6 ฝ่ายการเงิน27 พ.ค. 2565, 09:39
7บ้านพัก26 พ.ค. 2565, 09:20
8ฝ่ายเลขานุการ23 พ.ค. 2565, 10:40
9บ้านพักบุคลากร ซอย 3 20 พ.ค. 2565, 14:33
10คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:31
11คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:30
12บ้านพักอาจารย์และบุคลากรซอย 3 หลังสุดท้าย19 พ.ค. 2565, 17:28
13หอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา19 พ.ค. 2565, 14:10
14วิทยาศาสตร์สุขภาพ18 พ.ค. 2565, 08:27